Kerkrade West

Beide projecten in Kerkrade richten zich voornamelijk op het faciliteren van sociaal contact, creëren van ruimte voor lichaamsbeweging en het stimuleren van betrokkenheid in de maatschappij. Om dit te bereiken ligt de nadruk op het vergroten van groen in de omgeving en het creëren van veilige ontmoetingsplekken voor inwoners. Het meedenken van inwoners, en samenwerking tussen gemeente en inwoners is hierin belangrijk.
In de gemeente Kerkrade is krimp en vergrijzing onder inwoners zichtbaar, waarbij jonge mensen de gemeente verlaten en er een stijging is in inwoners van hogere leeftijd. Dit zorgt ervoor dat de woningvraag daalt en de wensen en behoeften van inwoners in Kerkrade veranderen.

Kerkrade West

 

Project 'West wint aan ruimte'


Het project ‘West wint aan ruimte’ is voornamelijk gericht op het aanpassen van de buurt aan de wensen en behoeften van de inwoners. Aangezien de inwonersaantallen dalen en de gemiddelde inwonersleeftijd stijgt, veranderen de wensen en behoeften binnen de gemeente. Binnen dit project wordt hier gehoor aan gegeven door het renoveren van woongelegenheid. Daarnaast is er door de dalende woningvraag ruimte vrijgekomen, waar ‘Park Heilust’ is gerealiseerd.

Bebouwde omgeving

Het doel is om het woningaanbod te laten aansluiten bij de veranderende behoeften onder de inwoners. Binnen dit project wordt vooral gericht op het renoveren of transformeren van woongelegenheid en daarmee het woningaanbod geschikter te maken voor ouderen.

Naast het verbeteren van de woongelegenheid, richt dit project zich ook op het verbeteren van ontmoetingsgelegenheid. Dit gebeurt, onder andere, door middel van het creëren van meer groen. Binnen dit initiatief is ‘Park Heilust’ aangelegd, wat ongeveer 50.000 m2 beslaat. In 2015 zijn er een speeltuin en een voetbalveld geopend in het park. De kerk, aan de rand van het park, is in 2018 omgebouwd tot multifunctionele accommodatie, genaamd ‘‘t Westhoes’. Deze kerk wordt door veel organisaties en inwonersgroepen gebruikt en heeft een belangrijke betekenis voor de lokale gemeenschap.

Bij het ontwerpen van het park zijn de inwoners van Heilust en de architecten van het park samen opgetrokken. Er zijn meerdere interactieve bijeenkomsten georganiseerd om de inwoners te betrekken bij het ontwerpproces. ‘Park Heilust’ is een goed voorbeeld van de invloed die stedelijke herinrichting, in gebieden met dalende inwonersaantallen, kan hebben op de gezondheid van kwetsbare groepen, waaronder inwoners met een lage socio-economische status.

 

 

 

 

Sociaal programma

Tussen 2014 en 2019 heeft er een sociaal programma gelopen, wat zich richtte op het ondersteunen van de persoonlijke ontwikkeling van inwoners. Het doel van dit programma was zowel het terugdringen van diverse problemen onder inwoners, zoals laaggeletterdheid, als het versterken van de eigen kracht van inwoners om deze problemen in de toekomst te voorkomen.

Onderzoek

Het project ‘West wint aan ruimte’ wordt gebruikt voor onderzoek naar het samenwerkingsproces tussen enerzijds professionals en de gemeente en anderzijds inwoners. Hierbij wordt vooral gekeken naar het effect van deze samenwerking, de invloeden hierop, en de invloed van de herstructurering in de wijk op de gezondheid van verschillende inwonersgroepen. Er wordt gebruik gemaakt van document analyse van beleidsdocumenten, interviews met betrokken partijen, literatuuronderzoek en observaties in het gerealiseerde park.
Meer specifieke informatie over het project in Kerkrade West is te vinden de website westwint.

Stakeholderanalyse Leerproject Kerkrade West

Eind 2019 en begin 2020 is een stakeholderanalyse uitgevoerd. Belangrijke vraagstellingen waren: Hoe zien de betrokkenen in Park West het (gezondheids)probleem, en hoe kijken zij aan tegen de geformuleerde verbeterdoelen en manieren om deze te realiseren? Er is uitgebreid gesproken met tien direct betrokkenen in Park West (o.a. met mensen van de gemeente, ontwerp/advies, woningcoöperatie en bewoners). Veel dank voor jullie inbreng. Er is gesproken over de problematiek destijds (o.a. krimp, verouderde woningvoorraad en sociale onveiligheid), maar ook over Park West zoals dat er nu ingericht is en gebruikt wordt.


Leergemeenschap Kerkrade West

Uitgangspunten bij deelname

Elke deelnemer aan de leergemeenschap denkt en doet mee bij de activiteiten waarbij hij/zij aanwezig kan zijn. Het aandragen van activiteiten of denkrichtingen voor de leergemeenschap aan de facilitatoren, en het betrekken van enthousiaste collega’s of buurtgenoten in de leergemeenschap, worden op prijs gesteld. Betreffende de coördinatie is het uitgangspunt dat de wetenschappelijk onderzoekers het leerproces faciliteren, wetenschappelijke kennis en methoden (inclusief tools) inbrengen en de onderzoeksactiviteiten uitvoeren (bijvoorbeeld de stakeholderanalyse, data verzamelen en analyseren, en terugkoppeling naar de gehele leergemeenschap).

Activiteiten en planning

Het leerproject heeft een duur van 3 jaar, de einddatum is 1 december 2022. In leerproject Kerkrade West ligt de nadruk op het participatieve proces in de ontwikkeling van het park dat destijds is gevolgd. Bijvoorbeeld hoe zijn de behoeften van inwoners meegenomen; hoe heeft het planningsproces het ontwerp beïnvloed; en is de participatie gerelateerd aan het gebruik (bewegen, ontmoeten, beheer) van Park West)?

 

Activiteit

Periode

Stakeholderanalyse om te komen tot brede probleemdefiniëring

Dec ‘19-voorjaar ‘20

Vormen van de leergemeenschap (o.a. via interviews, roadshow, informeel)

Doorlopend

Leervragen afleiden uit de brede probleemdefiniëring

Voorjaar ‘20

>>> Participatief in kaart brengen van focusgebieden

Zomer ‘20

Gezamenlijk leervragen formuleren

Zomer ‘20

Documenten-analyse historische reconstructie Park West

’20 ‘21

Observeren gebruik van Park West

Vanaf Maart ‘20 Doorlopend

Walk-along interviews

Najaar ’20 Doorlopend

Literatuursynthese

'20

Integreren van bevindingen, evalueren

Halfjaarlijks

‘Kruisbestuiving’: leren van andere leergemeenschappen

najaar ’20, jaarlijks

 

Contactgegevens RuimteGIDS onderzoekers en faciliteerteam

Bram Oosterbroek (Maastricht Sustainability Institute, Maastricht University)

043-3884702

Dorus Gevers (Gezondheidsbevordering, Maastricht University)

043-3882436

Paola Esser (Unit Medische Milieukunde, GGD Zuid Limburg)

088-8805243

Sandra Akkermans (Unit Medische Milieukunde, GGD Zuid Limburg)

088-8805131

Marijn van de Weijer (Lectoraat Smart Urban Redesign, Zuyd Hogeschool)

045-400 6060

VRAGEN?

bel ons tijdens kantooruren op:
+31(0)43-3882436
Stel uw vragen buiten kantooruren per e-mail:

PARTNERS

© Copyright 2020 Maastricht University. All Rights Reserved.

Search