Beide projecten in Maastricht richten zich voornamelijk op het faciliteren van sociaal contact tussen inwoners, het bevorderen van lichaamsbeweging en het stimuleren van maatschappelijke participatie. De nadruk van de projecten ligt vooral op het creëren van veilige ontmoetingsplekken voor inwoners en het creëren van openbare ruimtes met plek voor lichaamsbeweging. Ruimte maken voor groen in de openbare ruimte is een belangrijk middel om dit te bereiken. Daarnaast wordt in beide projecten ingezet op het creëren van langzaam verkeer verbindingen met de binnenstad.

Project ‘De Groene Loper’

De ‘Groene loper’ is een 5 kilometer lange groene strook die door Maastricht Oost loopt. Tot en met 2016 liep de A2 dwars door Maastricht, wat resulteerde in een ongunstige leefomgeving voor de inwoners van dit gebied. Dit zorgde niet alleen voor logistieke ongemakken tijdens het reizen, maar ook voor onveiligheid in het verkeer en andere gezondheidsnadelen, met name in de vorm van geluidsoverlast en luchtvervuiling. Eind 2016 is er een tunnel aangelegd om deze snelweg onder de stad door te laten lopen. Bovenop deze tunnel is een strook aangelegd waarin veel ruimte is voor groen en weinig ruimte voor auto’s, beter bekend als de ‘Groene loper’. Door middel van deze ‘Groene loper’ probeert de gemeente onder andere lichaamsbeweging onder inwoners te bevorderen, door het makkelijker en veiliger te maken om te fietsen en te wandelen, maar ook een betere luchtkwaliteit te creëren, door het gebruik van auto’s zo min mogelijk aan te moedigen. Sinds 2017 wordt er gewerkt aan het creëren van woongelegenheid rondom de ‘Groene loper’ en hier zal tot 2026 verder aan ontwikkeld worden. Er zullen ongeveer 1.000 nieuwe huizen en appartementen gebouwd worden en er is 30.000 m2 aan commerciële ruimte gepland. Sociale en particuliere woningbouw zal hierin met elkaar verweven worden.

Speerpunten

 • Betrokkenheid van inwoners

  Een van de speerpunten van het project is om inwoners rondom de ‘Groene loper’ zo veel mogelijk te betrekken bij de ontwikkelingen. Zo is er ruimte voor inwoners om mee te denken en ideeën te delen. Zorgen van inwoners omtrent ruimte voor diversiteit onder inwoners, zijn bijvoorbeeld besproken en beschreven in de maatschappelijke agenda voor de ‘Groene loper’. Deze agenda beschrijft hoe sociale omgeving van inwoners en systeem-wereld van overheden samen kunnen werken om de diversiteit van het gebied te behouden en leefomgeving voor inwoners te optimaliseren.

 • Creëren van sociale, groene openbare ruimte

  Een ander belangrijk doel van de ‘Groene loper’ is om een groen verbindingsgebied te creëren, die wandel- en fietsvriendelijk is, om lichaamsbeweging en sociaal contact onder inwoners te bevorderen.

maastricht oost 1

Ambities

 • Optimale verbindingen voor fietsers en voetgangers

  Om de aansluiting tussen Maastricht Oost, het treinstation, en het stadscentrum te vergroten, zal er gewerkt worden aan verbeterde voet- en fietspaden tussen de ‘Groene loper’ en deze gebieden. Het verbeteren van de Oost-West verbindingen in de stad biedt ruimte voor winst op het gebied van gezondheid en sociaal vlak. Momenteel wordt er in het kader van ‘Stad en Spoor Maastricht’ onderzocht hoe het gebied rondom het treinstation geoptimaliseerd kan worden, en hoe dit de gezondheid van inwoners kan beïnvloeden en verbeteren.

Onderzoek

 • Effect op fysieke activiteit inwoners

  In een lopend onderzoek, uitgevoerd door de ‘Health Promotion’ afdeling van de Universiteit Maastricht, wordt gekeken naar de socio-economische gezondheidsverschillen voor en na de implementatie van de ‘Blauwe loper’. Hiermee wordt de effectiviteit van het project bepaald. Inwoners die mee doen aan het onderzoek zullen gevolgd worden door middel van GPS-loggers en accelerometrie. Het doel is om deze data te vergelijken met data uit overeenkomende buurten.

 

Stakeholderanalyse Leerproject Maastricht Oost

Eind 2019 en begin 2020 is een stakeholderanalyse uitgevoerd. Belangrijke vraagstellingen waren: Hoe zien de betrokken in de Groene Loper het (gezondheids)probleem, en hoe kijken zij aan tegen de geformuleerde verbeterdoelen en manieren om deze te realiseren? Er is uitgebreid gesproken met 12 direct betrokkenen in de Groene Loper (o.a. met mensen van de gemeente, woningcoöperaties, ontwerp/advies, bouwsector en bewoners). Veel dank voor jullie inbreng. Er zijn veel ontwikkelingen in en ambities voor het Groene Loper-gebied. Hierdoor zijn uiteenlopende doelen genoemd gerelateerd aan gezondheid, in het bijzonder gerelateerd aan lichaamsbeweging en ontmoeten.


Leergemeenschap Maastricht Oost

Uitgangspunten bij deelname

Elke deelnemer aan de leergemeenschap denkt en doet mee bij de activiteiten waarbij hij/zij aanwezig kan zijn. Het aandragen van activiteiten of denkrichtingen voor de leergemeenschap aan de facilitatoren, en het betrekken van enthousiaste collega’s of buurtgenoten in de leergemeenschap, worden op prijs gesteld. Betreffende de coördinatie is het uitgangspunt dat de wetenschappelijk onderzoekers het leerproces faciliteren, wetenschappelijke kennis en methoden (inclusief tools) inbrengen en de onderzoeksactiviteiten uitvoeren (bijvoorbeeld de stakeholderanalyse, data verzamelen en analyseren, en terugkoppeling naar de gehele leergemeenschap).

Activiteiten en planning

Het leerproject heeft een duur van 3 jaar, de einddatum is 1 december 2022. 

 

Activiteit

Periode

Stakeholderanalyse om te komen tot brede probleemdefiniëring

Dec ‘19-voorjaar ‘20

Vormen van de leergemeenschap (o.a. via interviews, roadshow, informeel)

Doorlopend

Leervragen afleiden uit de brede probleemdefiniëring

Voorjaar ‘20

>>> Participatief in kaart brengen van focusgebieden

Zomer ‘20

‘Buurtsafari’ om hotspots, huidig gebruik, en belangrijke leefomgevingsthema’s onder inwoners te identificeren,

Zomer ‘20

Gedeelde leervragen en monitoringsplan formuleren

Najaar ‘20

Activiteitenagenda opstellen

Najaar ‘20

‘Experimenteren’ met ontwerp, ingrepen, procesaanpak… bijvoorbeeld gezamenlijk ontwerpen (co-design)

Najaar ’20 – (cyclisch tot einddatum project)

Monitoren van processen, impact en effecten

n.t.b. (onderdeel van cyclus)

Reflecteren op processen, impact en effect

n.t.b. (onderdeel van cyclus)

Discussiëren en evalueren van bevindingen. Lessen trekken m.b.t. de leervragen

n.t.b. (onderdeel van cyclus)

‘Kruisbestuiving’: leren van andere leergemeenschappen

najaar ’20, jaarlijks

   

  

Eerste activiteit: digitaal focusgebieden in de buurt in kaart brengen

Met behulp van de mapping software 'MapMe' gaat de leergemeenschap gezonde en ongezonde plekken markeren in de stad. Dit heeft drie doelen:

 1. Als belangrijke informatie om binnenkort samen de gebieden te bepalen om de leervragen specifieker en relevanter te kunnen beantwoorden. (Zie planning 'Gedeelde leervragen en monitoringsplan formuleren'.)
 2. Als belangrijke informatie om binnenkort samen de gebieden te bepalen om te gaan monitoren. (Zie planning 'Gedeelde leervragen en monitoringsplan formuleren'.)
 3. Directer voor het RuimteGIDS product: om inzicht te verkrijgen in de typen plekken die verschillende mensen belangrijk vinden

 

Contactgegevens RuimteGIDS onderzoekers en faciliteerteam

Bram Oosterbroek (Maastricht Sustainability Institute, Maastricht University)

043-3884702

Dorus Gevers (Gezondheidsbevordering, Maastricht University)

043-3882436

Paola Esser (Unit Medische Milieukunde, GGD Zuid Limburg)

088-8805243

Sandra Akkermans (Unit Medische Milieukunde, GGD Zuid Limburg)

088-8805131

Marijn van de Weijer (Lectoraat Smart Urban Redesign, Zuyd Hogeschool)

045-400 6060

VRAGEN?

bel ons tijdens kantooruren op:
+31(0)43-3882436
Stel uw vragen buiten kantooruren per e-mail:

PARTNERS

© Copyright 2020 Maastricht University. All Rights Reserved.

Search