Maastricht West

Beide projecten in Maastricht richten zich voornamelijk op het faciliteren van sociaal contact tussen inwoners, het bevorderen van lichaamsbeweging en het stimuleren van maatschappelijke participatie. De nadruk van de projecten ligt vooral op het creëren van veilige ontmoetingsplekken voor inwoners en het creëren van openbare ruimtes met plek voor lichaamsbeweging. Ruimte maken voor groen in de openbare ruimte is een belangrijk middel om dit te bereiken. Daarnaast wordt in beide projecten ingezet op het creëren van langzaam verkeer verbindingen met de binnenstad.

Project 'De Blauwe Loper'

De ‘Blauwe loper’ is een concept dat de verschillende deelbuurten in de buurt Mariaberg beter met elkaar zou moeten verbinden. Mariaberg bestaat uit drie verschillende deelbuurten: ‘Blauwdorp’, ‘Trichterveld’, en ‘Proosdijveld’. Deze deelbuurten hebben ieder hun eigen identiteit en daardoor mist Mariaberg een duidelijk centrum waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast zijn de huizen in deze buurt grotendeels voor de oorlog gebouwd, wat ervoor zorgt dat het huidige aanbod niet meer goed aansluit bij de wensen die inwoners tegenwoordig hebben. Om de sociale samenhang in Mariaberg te vergroten, zal er een fiets- en voetgangersgebied aangelegd worden, genaamd de ‘Blauwe loper’, en onderdeel hiervan zal de aanleg van een park zijn. Daarnaast zullen de huidige woningen vernieuwd worden om beter aan te sluiten bij de wensen van huidige inwoners. In 2019 heeft de gemeente Maastricht, in samenwerking met de betrokken woningcorporatie Servatius, bijeenkomsten georganiseerd met inwoners om de ruimtelijke opzet van de ‘Blauwe loper’ verder te specificeren en de wensen en belangen van inwoners hierin mee te nemen.

beeld12Speerpunten

 • Betrokkenheid van inwoners

  Tijdens het ontwerpproces van de ‘Blauwe loper’ wordt geprobeerd verschillende partijen zo veel mogelijk te betrekken. De gemeente Maastricht, Servatius en de inwoners van Mariaberg werken samen door middel van, bijvoorbeeld, themasessies, inloopbijeenkomsten en interviews met bewoners. Daarmee wordt gewerkt naar een eindresultaat waarin ieders verwachtingen en belangen zijn vertegenwoordigd.

 • Woonkwaliteit

  Als onderdeel van het ‘Blauwe loper’ project zal er niet alleen een fiets- en voetgangersgebied aangelegd worden, maar de woningen in de wijk zullen ook gerenoveerd en vernieuwd worden om beter aan te sluiten bij de wensen van de huidige inwoners. De huidige woningen sluiten niet aan bij de behoeften van de oudere inwoners van Mariaberg. Daarom zullen er rondom de ‘Blauwe loper’ nieuwe levensloopbestendige woningen gebouwd worden. In één van de nieuwe blokken wordt specifiek aandacht geschonken aan zorgwonen.

 • Verbinding met het stadscentrum

  Een belangrijk doel van de ‘Blauwe loper’ is om de verbinding tussen Mariaberg en het stadscentrum van Maastricht te verbeteren en daarmee een sociale ontmoetingsplek te creëren voor inwoners van Mariaberg. De wijk ligt op loopafstand van het stadscentrum en is daarmee erg geschikt voor inwoners die gericht zijn op het stadscentrum. Doordat mensen meer gebruik maken van deze verbindingsstrook, zal het drukker zijn op straat, wat de veiligheid op straat positief zal beïnvloeden. 

Onderzoek 

Stakeholderanalyse Leerproject Maastricht West

Eind 2019 en begin 2020 is een stakeholderanalyse uitgevoerd. Belangrijke vraagstellingen waren: Hoe zien de betrokkenen in de Blauwe Loper het (gezondheids)probleem, en hoe kijken zij aan tegen de geformuleerde verbeterdoelen en manieren om deze te realiseren?  Er is uitgebreid gesproken met zes direct betrokkenen in de Blauwe Loper (o.a. met mensen van de gemeente, ontwerp/advies, woningcoöperatie en bewoners). Veel dank voor jullie inbreng. Ontmoeting stimuleren en het gevoel van sociale veiligheid verhogen, lijken de belangrijkste gezondheid-gerelateerde doelen van de gebiedsontwikkeling. Daarnaast worden buurten aan elkaar verbonden en aan het centrum gekoppeld door middel van een verbindingsroute (voor voetgangers en fietsers). Verschillende professionals en bewoners(vertegenwoordigers) zien hier het nut van in voor de buurt.

 

Leergemeenschap Maastricht West

Uitgangspunten bij deelname

Elke deelnemer aan de leergemeenschap denkt en doet mee bij de activiteiten waarbij hij/zij aanwezig kan zijn. Het aandragen van activiteiten of denkrichtingen voor de leergemeenschap aan de facilitatoren, en het betrekken van enthousiaste collega’s of buurtgenoten in de leergemeenschap, worden op prijs gesteld. Betreffende de coördinatie is het uitgangspunt dat de wetenschappelijk onderzoekers het leerproces faciliteren, wetenschappelijke kennis en methoden (inclusief tools) inbrengen en de onderzoeksactiviteiten uitvoeren (bijvoorbeeld de stakeholderanalyse, data verzamelen en analyseren, en terugkoppeling naar de gehele leergemeenschap).

Activiteiten en planning

Het leerproject heeft een duur van 3 jaar, de einddatum is 1 december 2022. 

 

Activiteit

Periode

Stakeholderanalyse om te komen tot brede probleemdefiniëring

Dec ‘19-voorjaar ‘20

Vormen van de leergemeenschap (o.a. via interviews, roadshow, informeel)

Doorlopend

Leervragen afleiden uit de brede probleemdefiniëring

Voorjaar ‘20

>>> Participatief in kaart brengen van focusgebieden

Zomer ‘20

‘Buurtsafari’ om hotspots, huidig gebruik, en belangrijke leefomgevingsthema’s onder inwoners te identificeren,

Zomer ‘20

Gedeelde leervragen en monitoringsplan formuleren

Najaar ‘20

Activiteitenagenda opstellen

Najaar ‘20

‘Experimenteren’ met ontwerp, ingrepen, procesaanpak… bijvoorbeeld gezamenlijk ontwerpen (co-design)

Najaar ’20 – (cyclisch tot einddatum project)

Monitoren van processen, impact en effecten

n.t.b. (onderdeel van cyclus)

Reflecteren op processen, impact en effect,

n.t.b. (onderdeel van cyclus)

Discussiëren en evalueren van bevindingen. Lessen trekken m.b.t. de leervragen.

n.t.b. (onderdeel van cyclus)

‘Kruisbestuiving’: leren van andere leergemeenschappen

najaar ’20, jaarlijks

   

 

Eerste activiteit: digitaal focusgebieden in de buurt in kaart brengen

Met behulp van de mapping software 'MapMe' gaat de leergemeenschap gezonde en ongezonde plekken markeren in de stad. Dit heeft drie doelen:

 1. Als belangrijke informatie om binnenkort samen de gebieden te bepalen om de leervragen specifieker en relevanter te kunnen beantwoorden. (Zie planning 'Gedeelde leervragen en monitoringsplan formuleren'.)
 2. Als belangrijke informatie om binnenkort samen de gebieden te bepalen om te gaan monitoren. (Zie planning 'Gedeelde leervragen en monitoringsplan formuleren'.)
 3. Directer voor het RuimteGIDS product: om inzicht te verkrijgen in de typen plekken die verschillende mensen belangrijk vinden

Contactgegevens RuimteGIDS onderzoekers en faciliteerteam

Bram Oosterbroek (Maastricht Sustainability Institute, Maastricht University)

043-3884702

Dorus Gevers (Gezondheidsbevordering, Maastricht University)

043-3882436

Paola Esser (Unit Medische Milieukunde, GGD Zuid Limburg)

088-8805243

Sandra Akkermans (Unit Medische Milieukunde, GGD Zuid Limburg)

088-8805131

Marijn van de Weijer (Lectoraat Smart Urban Redesign, Zuyd Hogeschool)

045-400 6060

 

 

VRAGEN?

bel ons tijdens kantooruren op:
+31(0)43-3882436
Stel uw vragen buiten kantooruren per e-mail:

PARTNERS

© Copyright 2020 Maastricht University. All Rights Reserved.

Search